Nieuwstraat 60a – 5683KD Best

Algemene Voorwaarden en Disclaimer Tandartspraktijk van Kemenade WiFi-hotspot

Met het gratis WiFi-hotspot kunt u binnen Tandartspraktijk van Kemenade draadloos internetten en e-mailen. U gebruikt hiervoor uw eigen laptop, smartphone of tablet PC. Om het internetten en mailen zo probleemloos mogelijk te houden voor u en andere patiënten, bezoekers, leveranciers en medewerkers, gelden de volgende regels:

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden van WiFi-hotspot zijn van toepassing op het gebruik door de gebruiker van draadloos internet binnen Tandartspraktijk van Kemenade. ( gebruiker is oa: patiënten, bezoekers, leveranciers en medewerkers)

2. Technische specificaties WiFi-hotspot

Om van WiFi-hotspot gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker over eigen voor WLAN geschikte apparatuur te beschikken. Tevens dient de gebruiker over één van de volgende besturingssystemen en één van de volgende Internet browsers te beschikken. a) Besturingssysteem: Windows (phone) x Mac os X, ios, Android x.x. b) Internet browser: Internet Explorer 6.0 of hoger, Mozilla Firefox, Chrome, Safari Eventuele gevolgen van het gebruik van apparatuur die niet aan deze eisen voldoet, zijn voor rekening en risico van de gebruiker. Tandartspraktijk van Kemenade biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparatuur van gebruiker.

3. Gebruik van WIFI-HOTSPOT en bijbehorende apparatuur

De gebruiker zal zich bij gebruik van WiFi-hotspot in elk geval onthouden van:

 • het hinderen en/of schade toebrengen aan andere gebruikers en/of de infrastructuur van Tandartspraktijk van Kemenade
 • het verzenden van spam (ongevraagd versturen van grote hoeveelheden E-mail berichten met dezelfde inhoud en het ongevraagd posten van een bericht met dezelfde inhoud in grote aantallen Internet nieuwsgroepen)
 • het verzenden van mail bombing (grote hoeveelheden ongevraagde E-mail berichten naar één bepaald E-mail adres of bestemmingen (websites) met één IP-adres)
 • het down- en uploaden van grote bestanden ( films, grote afbeeldingen)
 • het bekijken, openbaar maken of verspreiden van discriminerende en racistische uitingen en pornografie, waaronder begrepen kinderpornografie
 • ongewenste benaderingswijzen van personen, waaronder begrepen stalking en hacking (het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen)
 • het inbreuk maken op auteursrechten van derden of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden

De gebruiker zal zich bij gebruik van apparatuur voor WiFi-hotspot in elk geval onthouden van:

 • het maken van opnamen (beeld en/of geluid) van praktijkpersoneel en andere zorgverleners/medewerkers in de praktijk, andere patiënten (en hun medische gegevens) dan de gebruiker zelf of degene die hem/haar begeleidt andere bezoekers dan de gebruiker zelf of degene die hij/zij begeleidt.
 • het gebruik maken van apparatuur op plaatsen in de praktijk waar dit verboden is.
 • het hinderen van anderen door het hinderlijk plaatsen van opladers en snoeren
 • het hinderen van anderen door geluidsoverlast door tikkend toetsenbord of geen gebruik maken van koptelefoon
 • het zonder overleg met personeel verwijderen van stekkers uit stopcontacten om een oplader aan te sluiten
 • Om brandgevaar te voorkomen dient een laptop altijd geplaatst te worden op een harde ondergrond met rondom voldoende lucht om het apparaat te koelen

4. Beveiliging

 • Het dataverkeer tussen WiFi-hotspot en het door de gebruiker gebruikte apparaat geschiedt versleuteld dan wel onversleuteld, al naar gelang de technische mogelijkheden van het apparaat. De gebruiker aanvaardt derhalve het risico dat de getransporteerde data kunnen worden opgevangen door anderen dan voor wie ze bestemd zijn. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor beveiliging tegen onbevoegde kennisname. Tandartspraktijk van Kemenade adviseert gebruik te maken van beveiligde diensten zoals imap-s, pop3-s, smpt-s.
 • Tandartspraktijk van Kemenade raadt af om de WIFI-verbinding te gebruiken voor bankzaken en het versturen van andere vertrouwelijke gegevens.
 • Het versturen van patiëntgegevens via WiFi-hotspot is verboden.
 • Het gebruik van het internet geschiedt voor eigen risico van de gebruiker.
 • De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige adequate software en bestanden tegen virussen en andere schadelijke invloeden.

5. Garantie en Aansprakelijkheid

 • Tandartspraktijk van Kemenade zal zich maximaal inspannen om een zo groot mogelijke beschikbaarheid van WiFi-hotspot te bieden, maar garandeert niet dat WiFi-hotspot continu en ongestoord beschikbaar is.
 • Tandartspraktijk van Kemenade garandeert niet dat bestanden en andere gegevens volledig, onveranderd en binnen een bepaalde tijd verzonden of ontvangen worden.
 • Tandartspraktijk van Kemenade aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer van de gebruiker.
 • Tandartspraktijk van Kemenade is niet aansprakelijkheid voor fysieke schade aan de apparatuur waarmee de gebruiker van WiFi-hotspot gebruik maakt of voor enige andere schade, waaronder bijvoorbeeld schade aan de programmatuur van de gebruiker, verlies van bestanden en andere gegevens, alsmede handelsschade.
 • Tandartspraktijk van Kemenade is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de gebruiker zich middels WiFi-hotspot toegang tot verschaft.
 • De gebruiker is aansprakelijk voor alle schade welke Tandartspraktijk van Kemenade lijdt als gevolg van een handelen of nalaten in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en zal Tandartspraktijk van Kemenade vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Tandartspraktijk van Kemenade als gevolg hiervan. De gebruiker is aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is ontstaan.

6. Buitengebruikstelling

Indien de gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft is Tandartspraktijk van Kemenade gerechtigd om de gebruiker, zonder voorafgaande kennisgeving, uit te sluiten van WiFi-hotspot, In het belang van alle gebruikers behoudt Tandartspraktijk van Kemenade zich het recht voor om de bandbreedte te beperken, filters toe te passen en zogeheten ‘peer-to-peer’-verbindingen te blokkeren. Indien specifieke websites een grote belasting vormen voor het netwerk, kunnen deze worden geblokkeerd. Tandartspraktijk van Kemenade is gerechtigd WiFi-hotspot per direct te beëindigen indien technische of bedrijfseconomische redenen dan wel veranderende wet- en regelgeving daartoe noodzaken.

7. Gebruik en verwerking van persoonsgegevens

Tandartspraktijk van Kemenade zal de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken. Tandartspraktijk van Kemenade is niet gehouden de juistheid van deze gegevens te verifiëren. Het geheel van verwerking van persoonsgegevens heeft tot doel de volgende activiteiten uit te kunnen voeren:
a) toegang verlenen aan de gebruiker tot WiFi-hotspot
b) het analyseren van het gebruik van WiFi-hotspot netwerk
d) het voorkomen van fraude
e) bevorderen van de continuïteit van WiFi-hotspot
f) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

De persoongegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de hiervoor genoemde doeleinden. Tandartspraktijk van Kemenade zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking.

8. Overig

 • Het is de gebruiker niet toegestaan WiFi-hotspot geheel of gedeeltelijk over te dragen of aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.
 • Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Tandartspraktijk van Kemenade zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
 • Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Disclaimer

Het gebruik van WiFi-hotspot is geheel voor eigen risico. Tandartspraktijk van Kemenade noch de partners van Tandartspraktijk van Kemenade aanvaarden enige aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer. Het gebruik van internet en e-mail geschiedt eveneens geheel voor eigen risico. Misbruik van WiFi-hotspot of pogingen daartoe zijn strafbaar en zullen juridisch worden vervolgd. Door in te loggen op het WiFi netwerk van Tandartspraktijk van Kemenade gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden en Disclaimer en bevestigt u dat u deze onverkort zult respecteren.